Υπόθεση C-100/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Ιουνίου 2019 [αίτηση του Tribunal Supremo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Línea Directa Aseguradora SA κατά Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Προδικαστική παραπομπή — Ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων — Οδηγία 2009/103/ΕΚ — Άρθρο 3, πρώτο εδάφιο — Έννοια του όρου «κυκλοφορία οχημάτων» — Υλική ζημία προκληθείσα σε ακίνητο από πυρκαγιά σε όχημα σταθμευμένο σε ιδιωτικό κλειστό χώρο σταθμεύσεως του εν λόγω ακινήτου — Κάλυψη από την υποχρεωτική ασφάλιση)