Γραπτή ερώτηση E-008549/11 Jens Rohde (ALDE) προς την Επιτροπή. Ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου