Επιτροπή κατά Ισπανίας TITJUR Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2003. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 98/4/Εό - Μη εμπρόθεσμη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο. # Υπόθεση C-333/01.