Ορισμός Σημείου Επαφής για την Αμοιβαία Συνδρομή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3844/2010.