Υπόθεση T-9/19: Προσφυγή της 8ης Ιανουαρίου 2019 — ClientEarth κατά ΕΤΕπ