Υπόθεση T-132/21: Προσφυγή της 3ης Μαρτίου 2021 — Telefónica Germany κατά EUIPO (LOOP)