Περίληψη απόφασης της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση M.9064 — Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019)7985] (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 160/04