Υπόθεση T-18/12: Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2012 — Interbev κατά Επιτροπής