Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.2686 — DMData/Stralfors/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)