Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 22/2010 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2010 , σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών