Γραπτή ερώτηση E-000311/12 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η νομοθεσία της Βραζιλίας ανοίγει το δρόμο για την εντατικοποίηση της αποψίλωσης των δασών του Αμαζονίου