Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2008 για παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο χοίρων όσον αφορά τη νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα) και για τα κριτήρια σχετικά με την παροχή στοιχείων γι’ αυτή τη νόσο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 669] (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/185/ΕΚ)