Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9133 — MET Renewables / O Zone / NIS Energowind) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)