Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 περίληψη με αριθμητικά στοιχεία