Υπόθεση T-52/07: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Απριλίου 2012 — Movimondo Onlus κατά Επιτροπής (Συνεργασία και ανάπτυξη — ECHO — EuropeAid — Εξαίρεση των συμβάσεων και επιδοτήσεων που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και από το ΕΤΑ — Θέση ανθρωπιστικής οργανώσεως υπό εκκαθάριση και παύση της δραστηριότητάς της — Κατάργηση της δίκης)