Υπόθεση T-158/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2012 — Dow Chemical κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές αιθανολαμινών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Λήξη των μέτρων αντιντάμπινγκ — Επανεξέταση — Πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ — Άρθρο 11, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009]