Γραπτή ερώτηση E-009488/11 Keith Taylor (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Τα πορίσματα της έρευνας για τους ζωολογικούς κήπους της ΕΕ