Υπόθεση T-237/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Μαΐου 2010 — Abadía Retuerta κατά ΓΕΕΑ (CUVÉE PALOMAR) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος CUVÉE PALOMAR — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Σήματα για οίνους εμπεριέχοντα γεωγραφικές ενδείξεις — Συμφωνία ΔΠΙΤΕ — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ι', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ι', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]