Προτάσεις της γενικης εισαγγελέα Sharpston της 29ης Μαρτίου 2012. # Pfeifer & Langen KG κατά Hauptzollamt Aachen. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Finanzgericht Düsseldorf - Γερμανία. # Γεωργία - Κανονισμός (ΕΟΚ) 1443/82 - Άρθρο 3, παράγραφος 4 - Εφαρμογή του καθεστώτος ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης - Πλεονασματική ποσότητα ζάχαρης που εντοπίζουν οι αρχές κράτους μέλους κατόπιν ελέγχου που διενεργούν εκ των υστέρων στις εγκαταστάσεις του παραγωγού - Συνεκτίμηση του πλεονάσματος αυτού κατά τον προσδιορισμό της οριστικής παραγωγής για την περίοδο εμπορίας κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώνεται η διαφορά. # Υπόθεση C-131/11. Pfeifer & Langen TITJUR