Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής "Υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης στον τομέα των βιομηχανιών που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας" (COM(97)0583) - C4-0223/ 98)