Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2011 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2011 , για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [ «Kiełbasa myśliwska» (ΕΠΙΠ)]