2011/508/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2011 , για ορισμένα προστατευτικά μέτρα που αφορούν την κλασική πανώλη των χοίρων στη Λιθουανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 5798] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ