Γραπτή ερώτηση E-002514/11 Ole Christensen (S&D) προς την Επιτροπή. Συνέχεια στην ερώτηση E-3175/2010: κοινή γλώσσα εργασίας στις σιδηροδρομικές μεταφορές στην ΕΕ