Κρατική ενίσχυση — Βέλγιο — Κρατική ενίσχυση SA.33751 (11/C) (πρώην 11/N) — Εξαγορά της Dexia Bank Belgium από το βελγικό κράτος — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ