Γραπτή ερώτηση P-2467/10 υποβολή: Anna Záborská (PPE) προς την Επιτροπή. Άρθρο 13 του κανονισμού (EΚ) 1924/2006 της 20ής Δεκεμβρίου 2006