Απόφαση 2012/34/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2012 , για τον διορισμό του προέδρου της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης