Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένη έκδοση)