Γραπτή ερώτηση E-9149/10 Marina Yannakoudakis (ECR) προς την Επιτροπή. Σπουδαστές που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ χρηματοδοτούν τις σπουδές τους μέσω απασχόλησης