Γραπτή ερώτηση E-2946/10 υποβολή: Aldo Patriciello (PPE) προς την Επιτροπή. Κυρώσεις για παραβίαση των ορίων εκπομπής CO2