Απόφαση της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 1998 σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά έτοιμα συστήματα εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (98/213/ΕΚ)