Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011.#Churchill Insurance Company Limited κατά Benjamin Wilkinson και Tracy Evans κατά Equity Claims Limited.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Ηνωμένο Βασίλειο.#Yποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων - Οδηγία 84/5/ΕΟΚ - Άρθρα 1, παράγραφος 4, και 2, παράγραφος 1 - Τρίτος, θύμα ατυχήματος - Πρόσωπο στο οποίο έχει επιτραπεί, ρητώς ή σιωπηρώς, η οδήγηση του οχήματος - Οδηγία 90/232/ΕΟΚ - Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο - Οδηγία 2009/103/ΕΚ - Άρθρα 10, 12, παράγραφος 1, και 13, παράγραφος 1 - Θύμα τροχαίου ατυχήματος που επιβαίνει στο όχημα σε σχέση με το οποίο είναι ασφαλισμένο ως οδηγός - Οδηγός ο οποίος δεν είναι ασφαλισμένος δυνάμει της σχετικής συμβάσεως ασφαλίσεως - Μη αποκλεισμός του ασφαλισμένου θύματος από την ασφαλιστική κάλυψη.#Υπόθεση C-442/10. Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011.