Γραπτή ερώτηση E-9955/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Εισαγωγές αλιείας – ψάρι πάνγκα