Γραπτή ερώτηση E-010019/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου