Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κατάλογος του άρθρου 16 της Πράξης Προσχώρησης: άλλες πάγιες διατάξεις - 5. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ