Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, και την προσωρινή εφαρμογή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου