Οδηγία 2011/72/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του καθεστώτος ευελιξίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)