Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη μετάβαση από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (αναδιατύπωση) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))