Γραπτή ερώτηση E-001405/11 Jürgen Creutzmann (ALDE) προς την Επιτροπή. Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες 2006/123/ΕΚ στην Πορτογαλία όσον αφορά την εξωδικαστική είσπραξη οφειλών