Γραπτή ερώτηση E-001929/11 Sergej Kozlík (ALDE) προς την Επιτροπή. Αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού της Κοινότητας από τα εθνικά δικαστήρια – προβλήματα όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή