Γραπτή ερώτηση E-000050/13 Nikos Chrysogelos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Ανησυχίες λόγω συγκέντρωσης αρσενικού σε μετάλλευμα σε σχεδιαζόμενη εξόρυξη στο Κρούμοβγκραντ της Βουλγαρίας