Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 2ας Μαΐου 1996. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 92/50/ΕΟΚ. # Υπόθεση C-234/95. TITJUR Επιτροπή κατά Γαλλίας