Γραπτή ερώτηση E-003299/11 Chris Davies (ALDE) προς την Επιτροπή. Μεταφορά αλόγων σε μεγάλες αποστάσεις προς σφαγή