Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 2 του εξωφύλλου)