Γραπτή ερώτηση E-6525/09 υποβολή: Georgios Papastamkos (PPE) προς την Επιτροπή. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και παγκόσμια αγορά τροφίμων