Γραπτή ερώτηση E-0116/10 υποβολή: João Ferreira (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ενισχύσεις για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων