Γραπτή ερώτηση E-010464/10 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων εντοπισμού και παρακολούθησης των πλοίων