Γραπτή ερώτηση E-010905/12 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Χρηματοδότηση κινηματογραφικών ταινιών από την Επιτροπή