Γραπτή ερώτηση E-4935/10 Martin Ehrenhauser (NI) προς το Συμβούλιο. Έξοδα βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παράρτημα Χ, κεφάλαιο 4, άρθρο 18