Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 27ης Οκτωβρίου 2010.