Γραπτή ερώτηση E-007020/11 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. Οδηγία Seveso και διευκρινίσεις σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων